Πολιτική Ποιότητας ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας

Αποτελεί θεμελιώδη πολιτική του Κοι.Σ.Π.Ε. Καβάλας η καθιέρωση και διατήρηση υψηλών προτύπων ποιότητας στον τρόπο λειτουργίας του, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ανάγκες και προσδοκίες των πελατών του.

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Καβάλας είναι δεσμευμένος και στοχεύει πάντοτε στην υλοποίηση υπηρεσιών που συμμορφώνονται στα πρότυπα, κανονισμούς, συμβάσεις που αφορούν στην ποιότητα και στην νομιμότητα τους.

Η διοίκηση του Κοι.Σ.Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ, εφαρμόζοντας τις διεργασίες Διαχείρισης Ποιότητας βάσει του προτύπου ΕΝ ISO 9001:2015, είναι προσανατολισμένη στη συνεχή προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει προς τους πελάτες/χρήστες/ωφελούμενους.

  • Οι προσπάθειες για την βελτίωση της ποιότητας διέρχονται μέσα από:
  • Τη διάχυση της πολιτικής του Κοι.Σ.Π.Ε. Καβάλας σε όλα τα επίπεδα καθώς και την ανασκόπηση της καταλληλότητας της από την Διοίκηση όποτε πραγματοποιούνται σημαντικές αλλαγές.
  • Τη σταθερή προσήλωση του Κοι.Σ.Π.Ε. Καβάλας στην αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και το διαρκή εκσυγχρονισμό του χρησιμοποιουμένου εξοπλισμού και των μέσων υλοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  • Τη συνεχή εκπαίδευση - εξέλιξη των στελεχών/εργαζομένων σε νέες μεθόδους και σε θέματα διαχείρισης ποιότητας.
  • Την καθιέρωση ενός πλαισίου αντικειμενικών σκοπών και στόχων για την ποιότητα.
  • Την καθιέρωση μηχανισμού συλλογής και ανασκόπησης της νομοθεσίας που αφορά στη λειτουργία του.

Η Πολιτική Ποιότητας ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα ως προς τη συνεχιζόμενη καταλληλότητά της και τροποποιείται όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο.

 

Τελευταία νέα

Ακολουθήστε μας