Βασικός Σκοπος

Με βάση το καταστατικό του, σκοπός του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας είναι η κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση και επαγγελματική ένταξη των:

  • ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα,
  • ατόμων με αναπηρία
  • και ευάλωτων ατόμων

καθώς και στην κατά το δυνατόν οικονομική τους αυτάρκεια μέσω, πάντα, βιώσιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Οι δραστηριότητες αυτές διέπονται από κοινωνική υπευθυνότητα και αλληλεγγύη και από μακροπρόθεσμη οπτική βιωσιμότητας, ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας, οι οποίες θα εξυπηρετούν τις διαφορετικές εργασιακές ανάγκες και τους οικονομικούς προσανατολισμούς των ιδίων των χρηστών.

Τελευταία νέα

Ακολουθήστε μας