koispekavalas antiperiferiarxisKavalas

Την Tετάρτη 03/08/2022, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας κ. Αλέξη Πολίτη με μέλη του Δ.Σ. του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας. Από τον ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας παραβρέθηκαν οι: Αγγελική Δημητρακάκη, Πρόεδρος, Μιχαήλ Σωτηρίου και Σμάραγδος Κρεμύδας, Αντιπρόεδροι, Αντώνιος Κώστας, Γεν. Γραμματέας, Θεοδώρα Καγιάννη, Ταμίας και Σοφία Ενίσογλου, Στέλεχος Διοίκησης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν σε θετικό κλίμα, θέματα ανάπτυξης συνεργασιών και προγραμμάτων του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας στον τομέα της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας με στόχους την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και την εργασιακή ένταξη και επανένταξη ευάλωτων και ευπαθών κοινωνικά ομάδων, συμπεριλαμβανομένου των Ατόμων με Αναπηρία.

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Τομέα Ψυχικής Υγείας Ν. Καβάλας - ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, καλεί για πρόσληψη 1 άτομο, Υπάλληλο Καθαριότητας, για 4 ώρες την εβδομάδα στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στη Δράμα (περιοχή Νέας Σεβάστειας, τέρμα Αγίου Κωνσταντίνου).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:

Υποχρεωτικός εμβολιασμός έναντι του COVID-19 καθώς ο ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας αποτελεί φορέα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενες/-οι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο 2511810130.

Πρόσκληση (pdf)

H Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, σύμφωνα με το Άρθρο 21 του καταστατικού του, σας καλούν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας στις 26 Μαΐου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, στην αίθουσα Νικολάου Μάρτη στο Διοικητήριο Καβάλας.

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, στην περίπτωση της μη προβλεπόμενης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας θα συγκληθεί μετά από επτά (7) ημέρες την ίδια ώρα, ήτοι 2 Ιουνίου 2022 και ώρα 18:00, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, χωρίς άλλη πρόσκληση. Εάν δεν υπάρχει και πάλι η προβλεπόμενη απαρτία, βάσει καταστατικού, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας θα συγκληθεί τελικώς στον ίδιο χώρο, μετά από επτά (7) ημέρες την ίδια ώρα, ήτοι 9 Ιουνίου 2022 και ώρα 18:00, με όσα μέλη και αν παρίστανται, όχι όμως λιγότερα από επτά (7), δίχως άλλη πρόσκληση.

Αναλυτικά τα θέματα ημερησίας διάταξης της Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Πρόσκληση (pdf)

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Τομέα Ψυχικής Υγείας Ν. Καβάλας - ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, στο πλαίσιο του έργου «Παροχή Υπηρεσιών στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής (κατ’ αποκλειστικότητα σε ΚΟΙΣΠΕ)», με ΑΔΑΜ 22PROC010092335 2022-02-21 και αρ. πρωτ.: 00699/ 21-02-2022, της Δημοτικής Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προσχολικής Αγωγής Καβάλας του Δήμου Καβάλας, καλεί για πρόσληψη 19 άτομα, για τρεις (3) μήνες, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά θέσης και απαραίτητα τυπικά προσόντα:

Δεκατέσσερις (14) νηπιαγωγοί ΠΕ ή βρεφονηπιοκόμοι ΤΕ ή βοηθοί βρεφονηπιοκόμοι ΔΕ, για 6ωρη απασχόληση από Δευτέρα έως Παρασκευή (καθημερινές) επί 3μηνο.

Τυπικά προσόντα:

  • Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος κατεύθυνσης Νηπιαγωγών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής (2). Πτυχίο Σχολών Νηπιαγωγών της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής (2) εφόσον κατέχουν και το απαιτούμενο πτυχίο του Π.Δ. 130/1990 (ΦΕΚ 52/06.04.1990 τ.Α΄)-(πτυχίο εξομοίωσης). Όσον αφορά σε τίτλους χωρών της αλλοδαπής, απαιτείται επιπρόσθετα Βεβαίωση Επανεκπαίδευσης των άρθρων 30 παρ.2 του ν.2083/1992 (ΦΕΚ 159/21.09.1992 τ.Α’) και άρθρο 10 παρ.3 του ν.2327/1995 (ΦΕΚ 156/31.07.1995 τ.Α’). Από την υποχρέωση αυτή απαλλάσσονται οι πτυχιούχοι χωρών της Ε.Ε. και του Ελληνικού Κολλεγίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής
  • Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
  • ή Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας ή Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/1983 ή Ν.3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Πέντε (5) υπάλληλοι γενικών καθηκόντων ΥΕ, για 6ωρη απασχόληση από Δευτέρα έως Παρασκευή (καθημερινές) επί 3μηνο.

Τυπικά προσόντα:

  • Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980) ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής,
  • ή Απολυτήριος Τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής,
  • ή Απολυτήριος τίτλος τριταξίου γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ή Ισοδύναμος Απολυτήριος Τίτλος Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής,
  • ή Απολυτήριοι τίτλοι Γ΄ Γυμνασίου των σχολικών περιόδων 1976-1977 έως και 1979-1980 θα γίνονται δεκτοί,
  • ή οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. 

Σημειώνεται ότι, για τις θέσεις «Πέντε (5) υπάλληλοι γενικών καθηκόντων ΥΕ», θα επιλεγούν μέλη/συνεταιριστές της Α’ Κατηγορίας του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας (λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας - άτομα με ψυχικές διαταραχές, ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες ή/και σε μειονεκτούσες ομάδες), καθώς οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999, εγγράφονται αυτοδίκαια, όπως ρητά ορίζει το εδαφ. αγ’ της παρ. 2 του αρ. 14 του Ν. 4430/2016, στις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων, οι οποίες, σύμφωνα με το εδάφιο αα’ της παρ. 2 του αρ. 14 του Ν. 4430/2016, επιδιώκουν την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή, των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες. Ποσοστό 30% κατ’ ελάχιστον των μελών και των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν υποχρεωτικά σε αυτές τις κατηγορίες.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:

Υποχρεωτικός εμβολιασμός έναντι του COVID-19 καθώς ο ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας αποτελεί φορέα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Το προσωπικό που θα απασχοληθεί στην υλοποίηση του ανωτέρου έργου, κατά την πρόσληψή του, προσκομίζει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. α) του άρθρου 207 του ν.4820/2021 και στο άρθρο 9 του ΦΕΚ 32Β-08-01-2022.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ:

Η τριμελής Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας θα προβεί σε αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων και θα συντάξει πίνακα αξιολόγησης, ανά προκηρυσσόμενη ειδικότητα, βάσει των τυπικών προσόντων που αναφέρονται παραπάνω, συνεκτιμώντας κοινωνικά κριτήρια (ένταξη σε ευάλωτη κοινωνικά ομάδα, ύπαρξη προστατευόμενου/ων τέκνου/ων ΑμεΑ), εισοδηματικά κριτήρια (χαμηλά οικογενειακά εισοδήματα, διάρκεια ανεργίας) και επαγγελματικά κριτήρια (συναφής εμπειρία/προϋπηρεσία).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η τριμελής Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, συνεδριάζει, ελέγχει και συμπληρώνει το βαθμολόγιο κάθε υποψήφιου. Συντάσσει καταλόγους, όπου θα αναφέρονται οι προτεινόμενοι προς συμμετοχή ανά ομάδα, στόχο. Οι κατάλογοι αυτοί θα περιλαμβάνουν τα ονόματα των ωφελουμένων και μια εισηγητική έκθεση για τον κάθε ωφελούμενο. Ο κατάλογος θα συνοδεύεται από τις αιτήσεις και τα συμπληρωμένα έντυπα των συνεντεύξεων. Συντάσσονται τα πρακτικά των προτεινόμενων επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων ωφελουμένων. Ο κάθε κατάλογος θα διαμορφωθεί κατά φθίνουσα σειρά σε σχέση με το συνολικό βαθμό κάθε υποψήφιου.

Η τελική επιλογή ωφελουμένων θα επικαιροποιηθεί από το Δ.Σ. του ΚΟΙΣΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ.

Θα υπάρξει σύνταξη τελικών καταλόγων επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων και πλήρης εφαρμογή αποφάσεων, κανόνων και διατάξεων για την απόλυτη προστασία των προσωπικών δεδομένων κάθε υποψήφιου ωφελούμενου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Προθεσμία υποβολής φακέλου: από τη Δευτέρα 21/02/2022 έως την Παρασκευή 25/02/2022 και ώρα 13:00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενες/-οι παρακαλούνται να ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ (E-MAIL) Ή ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ που θα αναγράφει: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΟΙΣΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

που θα περιέχει:

α) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση (συνημμένο αρχείο),

β) αντίγραφα των απολυτηρίων ή των πτυχίων τους (όπου χρειάζονται),

γ) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη τη συγκατάθεση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (συνημμένο αρχείο)

- μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) (σκαναρισμένα αρχεία) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: koispekavalas@gmail.com

- ή με αυτοπρόσωπη παράδοση στη διεύθυνση: Ομονοίας 133, Τ.Κ. 65403, Καβάλα, 1ος όροφος (έναντι της Εκκλησίας του Αγίου Παύλου), ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας (υπόψη: κας Ενίσογλου Σοφίας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 με 13:00).

Τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά, όπως: εκκαθαριστικό σημείωμα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση μονογονεϊκής οικογένειας, δελτίο ανεργίας, βεβαίωση υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ από την οποία να προκύπτει το ποσοστό της αναπηρίας τέκνου, τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας κ.ά., παρακαλούμε όπως τα προσκομίσετε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

Σημειώνεται ότι, θα ακολουθήσει τηλεφωνική επικοινωνία με όλους τους υποψήφιους, για την ημερομηνία, το μέρος και την ώρα πραγματοποίησης συνεντεύξεων επιλογής προσωπικού για τις ανωτέρω 19 θέσεις, από τριμελή Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού, η οποία έχει οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας.

Με τιμή,

Το Δ.Σ. του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας

Πρόσκληση (pdf)

Αίτηση πρόσληψης (pdf)

Δήλωση συγκατάθεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (pdf)

Τελευταία νέα

Ακολουθήστε μας