Ο Νομαρχιακός Σύλλογος Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Νομού Καβάλας, εταίρος στο έργο με τίτλο "Χειροτεχνία και κοινωνική οικονομία: Μία κινητήρια δύναμη για κοινωνική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς στη διασυνοριακή περιοχή" και ακρωνύμιο "SocialCrafts", του προγράμματος INTERREG V-A "Ελλάδα - Βουλγαρία 2014 - 2020" θα διεξάγει την υποστήριξη της πιλοτικής λειτουργίας της νέας δομής υποστήριξης στην Καβάλα για εννέα (9) μήνες, στο πλαίσιο του Παραδοτέου D3.2.4 του παραπάνω έργου με στόχο τη δοκιμαστική υποστήριξη ενδιαφερόμενων χειροτεχνιών και μειονεκτούντων ατόμων από τη διασυνοριακή περιοχή.

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής δείτε αναλυτικά στο συνημμένο αρχείο pdf.

Αναλυτικά (pdf)

Ο Νομαρχιακός Σύλλογος Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Νομού Καβάλας, εταίρος στο έργο με τίτλο "Χειροτεχνία και κοινωνική οικονομία: Μία κινητήρια δύναμη για κοινωνική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς στη διασυνοριακή περιοχή" και ακρωνύμιο "SocialCrafts", του προγράμματος INTERREG V-A "Ελλάδα - Βουλγαρία 2014 - 2020" θα διεξάγει την υποστήριξη της πιλοτικής λειτουργίας της νέας δομής υποστήριξης στην Καβάλα για εννέα (9) μήνες, στο πλαίσιο του Παραδοτέου D3.2.4 του παραπάνω έργου με στόχο τη δοκιμαστική υποστήριξη ενδιαφερόμενων χειροτεχνιών και μειονεκτούντων ατόμων από τη διασυνοριακή περιοχή.

Αναλυτικά (pdf)

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Τομέα Ψυχικής Υγείας Ν. Καβάλας - ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, στο πλαίσιο του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς Ασθενών» του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, καλεί για πρόσληψη 3 άτομα, για 8ωρη απασχόληση, για 5 μήνες, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά θέσης και απαραίτητα τυπικά προσόντα.

Αναλυτικά η Πρόσκληση (pdf).

Αίτηση πρόσληψης (doc).

Δήλωση προσωπικών δεδομένων (doc).

Πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019 και ώρα 17:30, στο Αμφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, με μεγάλη επιτυχία, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας.

Τα θέματα της ημερησίας διάταξης που συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν ήταν:

 1. Έγκριση ή μη, των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί της εγγραφής νέων μελών του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, τα οποία έχουν αιτηθεί εγγραφής.
 2. Ορισμός εκπροσώπων του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, για την εκπροσώπηση του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας στην Πανελλήνια Ομοσπονδία των ΚοιΣΠΕ (ΠΟΚοιΣΠΕ).
 3. Απολογισμός Πεπραγμένων του 2018 του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ενημέρωση για την πορεία, την επέκταση και την ολοκλήρωση των δράσεων του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας για το έτος 2018), μετά της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εποπτικού Συμβουλίου και της Επιστημονικής / Υποστηρικτικής Ομάδας.
 4. Έγκριση ή μη, του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης (έγκριση οικονομικών καταστάσεων) της εταιρικής χρήσης 01/01/2018 – 31/12/2018 του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, μετά της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου.
 5. Έγκριση ή μη, της Διανομής Κερδών ή Κάλυψης Ζημιών του έτους 2018.
 6. Έγκριση ή μη, του Προγραμματισμού Δράσεων 2019 (επέκταση και ανάπτυξη νέων δράσεων του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας για το έτος 2019) και του Προϋπολογισμού για το έτος 2019 του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, μετά της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιστημονικής / Υποστηρικτικής Ομάδας.
 7. Έγκριση ή μη, του ειδικού αποθεματικού για τη συνέχεια του έργου της 2ης χρηματοδότησης από Υπουργείο Υγείας για την ανάπτυξη δραστηριότητας του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας ως Μονάδας Ψυχικής Υγείας.
 8. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας από τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2018 - 31/12/2018.

Τα αποτελέσματα της Γενικής Συνέλευσης κατέδειξαν τα ακόλουθα:

 • Σε όλη τη διάρκεια του έτους 2018, πραγματοποιήθηκαν από τον ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας σημαντικές συνεργασίες και έργα με Δημόσιους κυρίως φορείς, όπως με το Υπουργείο Υγείας, με τις ΠΕΔΙ ΕΟΠΥΥ της ΠΑΜΘ, με τους τομείς ΕΚΑΒ Καβάλας, Δράμας, Σερρών, με το Δήμο Καβάλας, με το Δήμου Νέστου, με το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, με το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής "Σισμανόγλειο" καθώς και με άλλους δημόσιους Φορείς και ΝΠΔΔ, για την επίτευξη της κοινωνικής αποστολής και της κοινωνικής στόχευσης του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, τα οποία οδήγησαν στη δημιουργία, ανάπτυξη και ολοκλήρωση σημαντικών και βιώσιμων δράσεων και προγραμμάτων του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, με αποτέλεσμα ο ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας να καλύψει ανάγκες και να στηρίξει την αναβάθμιση των υπηρεσιών των παραπάνω φορέων με ταυτόχρονη τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.
 • Σε διάφορες περιόδους του έτους 2018, δημιουργήθηκαν ή και διατηρήθηκαν στον ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας συνολικά σαράντα εννέα (49) θέσεις εργασίας (πλήρους ή μερικής απασχόλησης με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου) από τις οποίες δεκαεπτά (17) (ποσοστό 34,69%) θέσεις εργασίας ανήκουν στη Α' κατηγορία μελών του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας (Λήπτες Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, Άτομα με Αναπηρία, Μειονεκτούσες Ομάδες).
 • Ο ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας διαθέτει από τον Ιούλιο του 2018 πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στις υπηρεσίες του.
 • Οι δραστηριότητες του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας διέπονται από κοινωνική υπευθυνότητα και κοινωνική αλληλεγγύη και από μακροπρόθεσμη οπτική βιωσιμότητας, ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας, οι οποίες εξυπηρετούν τις διαφορετικές εργασιακές ανάγκες και τους οικονομικούς προσανατολισμούς κυρίως των ατόμων που ανήκουν στη Α' κατηγορία μελών του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας (Λήπτες Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, Άτομα με Αναπηρία, Μειονεκτούσες Ομάδες).
 • Οι οικονομικές καταστάσεις του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας παρέχουν με ακρίβεια και σύμφωνα με το Ενιαίο Λογιστικό Σχέδιο που εφαρμόζεται πανελλαδικά, τα δεδομένα της χρήσης.
 • Τα πρακτικά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας είναι σύννομα και έγκυρα.
 • Οι ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας είναι προς το συμφέρον του Συνεταιρισμού.

Με τιμή,
Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας

Τελευταία νέα

Ακολουθήστε μας